Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu II Oddziału ZPS poszerzonego o przewodniczących kół.

W dniu 10 grudnia 2018 r. w Klubie 6BDSz przy ul. Zyblikiewicza 1 odbyło się posiedzenie Zarządu II Oddziału ZPS. W posiedzeniu wzięli udział również przewodniczący kół: kol. Tadeusz Dobkowski, Henryk Gliński, Stanisław Kozak, Jerzy Skowyra, Adam Burasiński oraz Prezes Spółki Komandos – Serwis Wiesław Banachiewicz. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Mirosław Szulc, przedstawiciele Zarządu Głównego ZPS: kol. Wiesław Nowakowski i kol. Jerzy Trojanowski oraz Prezes Honorowy Stanisław Balawender
i Prezes poprzedniej kadencji kol. Jan Miszkiel.
Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Usydus, który powitał zebranych.
Prezes Usydus złożył sprawozdanie z działalności Zarządu. Półroczną kadencję nazwał okresem przeprowadzek i zmian – siedziby II Oddziału i siedzib Spółek. Nadmienił, że przeprowadzki wymusiły potrzebę wprowadzenia zmian adresów
do korespondencji i dokonania korekt u administratorów kont internetowych.
Prezes zaprosił do obejrzenia zmienionej strony internetowej II Oddziału. Następnie omówił obchody Dnia Spadochroniarza połączone z wielobojem strzeleckim. Przedstawił następujące wnioski i rekomendacje na przyszłość:
– planować jako dwudniową imprezę;
– otworzyć – wspólną zbiórką (w drugim dniu);
– uczcić minutą ciszy zmarłych;
– ustalić jednolity ubiór uczestników;
– odstąpić od pobierania składek (w tym dniu);
– zaangażować przewodniczących kół;
– przydzielić każdej grupie młodzieży przewodnika;
– utworzyć w Kołach „fundusz przejazdowy” (dla wymagających „podwózki”);
– zadbać o oprawę medialną.

Poinformował o kontroli z DEKiD MON dotyczącej ww. przedsięwzięcia przeprowadzonej w dniach 06-08 grudnia br. Kontrola zaleciła na przyszłość:
– zwiększyć udział własny (bezkosztowy) w  dokumentacji sprawozdawczej;
– zadbać o specyfikację wyszczególnianych usług na wystawianych fakturach;
– poprawić rozliczenia gotówkowe faktur (raport kasowy).

Następnie zapoznał z zagadnieniami poruszanymi na plenarnym posiedzeniu
ZG ZPS w dniach 30 listopada – 01 grudnia br.
a) Planowany Krajowy Zjazd Delegatów ZPS – 14-15.06.2019;
– uczestnictwo w Zjeździe Delegatów członków Oddziału (do ustalenia);
– nastąpi wybór nowego prezesa i sekretarza ZG ZPS;
– ściągalność składek członkowskich w Oddziałach ZPS (20%-90%);
– wysokość składki członkowskiej w Oddziałach ZPS (30zł-100zł).
Planuje się uaktualnić statut ZPS (wprowadzenie korekt i zmian w 2019 r). Powyższe skomentował jako wyzwanie dla Zarządu oraz kół i zaapelował o:
– zwiększenie efektywności pozyskiwania członków;
– pobudzenie członków ZPS do większej aktywności;
– wzbogacenie oferty spotkań, zebrań (udziału w konferencjach, prelekcjach,           pokazach itp.);
– zwiększenie wpływów finansowych poprzez motywowanie i nagradzanie       członków;
– nagłośnienie inicjatyw proobronnych ZPS.

Nawiązał do przesłanych przewodniczącym Kół zamierzeń II Oddziału na 2019 r. i zalecił uwzględnienie powyższych wytycznych. Przewodniczący kół złożyli sprawozdania z działalności i zgłaszali swoje wnioski. Kol. Dobkowski wnioskował o wznowienie dyżurów nawet jeśli miałyby być płatne. Zgłoszono trudności w wyznaczaniu pocztu sztandarowego. Prezes Balawender odwołał się
do spadochroniarskiego koleżeństwa, wskazując, że powinno ono być wykładnią działania i lekarstwem na przezwyciężanie trudności organizacyjnych.

Najważniejsze ustalenia i informacje:

Obecni na posiedzeniu zgodzili się na podwyższenie składki członkowskiej, która od przyszłego roku będzie wynosiła 50 zł (opłata roczna) – z tego:
– 20 zł miałoby wracać do dyspozycji koła;
– 30 zł pozostać do dyspozycji Zarządu II Oddziału.

W 2018 r. 25 członków II Oddziału przekazało 1% odpisu podatkowego na cele statutowe. Zarząd II Oddziału podjął uchwałę o uhonorowaniu tych członków monetą okolicznościową (medalem) II Oddziału. Medal do odbioru u kierownika Klubu 6BPD(członka Zarządu) za okazaniem zeznania podatkowego.

Na koniec Prezes Usydus wydał wytyczne do działalności i postawił zadania dla Kół do wykonania do końca marca 2019 r.:

  • wyłonić delegatów na Zjazd (1 osoba);
  • przesłać propozycje zmian do Statutu ZPS;
  • wyłonić poczet sztandarowy (3 osoby);
  • wytypować osoby do skreślenia z listy członków ZPS (uporczywie unikających opłat);
  • zaproponować akceptowaną w kole formułę spotkania, imprezy itp.
  • wyłonić po dwóch przewodników do obsługi Dnia Spadochroniarza
    i zawodów strzeleckich (kryteria).

Swoje wystąpienie zakończył hasłem „bądźmy aktywni i okazujmy sobie szacunek”.