Statut Związku

STATUT
ZWIĄZKU POLSKICH SPADOCHRONIARZY
przyjęty przez V Zjazd Delegatów ZPS w dniu 24 czerwca 2007 roku.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Polskich Spadochroniarzy – w skrócie ZPS zwany dalej „Związkiem” jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 2

 1. Związek jest organizacją zrzeszającą obywateli polskich oraz Polaków, obywateli innych państw, którzy wykonywali lub wykonują skoki ze spadochronem.

 2. Ze względu na szczególnie skomplikowane zagadnienia, wynikające z faktu rozsiania Polaków po świecie oraz udziału spadochroniarzy polskich na wielu frontach drugiej wojny światowej, w indywidualnych przypadkach nie mieszczących się jednoznacznie w sformułowaniu ust. 1. – decyzję dotyczącą uprawnień do przynależności podejmie Zarząd Główny Związku.

§ 3

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych Związku i Biura Krajowego jest m.st. Warszawa.

 2. Do Związku mogą także należeć oddziały i koła polskich spadochroniarzy stowarzyszonych poza granicami kraju.

§ 4

Działalność Związku opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać urzędujących w Biurze Krajowym członków władz Związku oraz innych pracowników.

§ 5

 1. Związek powołuje na obszarze kraju i poza jego granicami oddziały. Region działania oddziałów określa Zarząd Główny.

 2. Oddziały posiadają osobowość prawną.

 3. Oddział może powoływać koła ( zainteresowań, terenowe i środowiskowe ):

  1. koła zainteresowań zrzeszają członków oddziału zajmujących się określoną działalnością, np. opracowywaniem historii spadochroniarstwa, kolekcjonerstwem, twórczością literacką ( plastyczną, fotograficzną ) związaną ze spadochroniarstwem itp.;

  2. a)koła terenowe zrzeszają członków oddziału zamieszkujących aglomerację miejską, osiedle, dzielnicę miasta lub pracujących w jednym zakładzie pracy, uczących się (studiujących ) w jednej szkole ( uczelni ) lub służących w tej samej jednostce wojskowej ( ewentualnie w kilku blisko siebie usytuowanych instytucjach lub jednostkach);

  3. koła środowiskowe zrzeszają członków oddziału wywodzących się ze wspólnego środowiska ( np. służba w określonej jednostce wojskowej, uprawianie wyczynowo sportu spadochronowego, praca w charakterze skoczka doświadczalnego, praca w Aeroklubie Polskim itp. ).

§ 6

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 1. Związek ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Związek i jego oddziały mogą posiadać sztandar organizacyjny.

 3. Zasady postępowania ze sztandarem określa stosowny regulamin.

§ 7

Od 21. do 23. września w Oddziałach ZPS uroczyście obchodzone są dni polskiego spadochroniarstwa a 23.09. ( rocznica powołania rozkazem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na Zachodzie 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej) jest Dniem Spadochroniarza – ŚWIĘTEM ZPS

Rozdział II

Cele Związku i sposoby ich realizacji

§ 8

 1. Celem Związku jest:

  1. integrowanie środowiska polskich spadochroniarzy w kraju i zagranicą;

  2. zacieśnianie kontaktów i rozwijanie współpracy międzynarodowej ze związkami spadochroniarzy z innych państw a szczególnie państw – członków Europejskiej Federacji Spadochroniarzy (U. E. P.);

  3. upowszechnianie i kultywowanie tradycji i obyczajów spadochroniarstwa;

  4. troska o miejsca pamięci narodowej związane z działalnością wojenną spadochroniarzy;

  5. prowadzenie szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju w tym szkolenia spadochronowego, kształtowanie sprawności i wytrzymałości fizycznej, silnej osobowości i patriotyzmu, zwłaszcza wśród młodzieży ze szkół ponad podstawowych oraz zrzeszonej w związkach i stowarzyszeniach o charakterze paramilitarnym i sportowym;

  6. prowadzenie działalności naukowej, oświatowo – wychowawczej i szkoleniowej w środowisku spadochroniarzy, młodzieży szkolnej oraz zrzeszonej w organizacjach młodzieżowych o profilu paramilitarnym i sportowym;

  7. aktywne uczestnictwo w doskonaleniu form i metod szkolenia spadochronowego oraz udział w pracach nad rozwojem i modernizacją sprzętu spadochronowego;

  8. organizowanie zawodów spadochronowych, popularyzowanie i wspieranie masowej kultury fizycznej oraz rekreacyjnego i wyczynowego sportu spadochronowego

  9. utrzymywanie więzi środowiskowej z poszkodowanymi w wypadkach spadochronowych członkami związku, udzielanie tym osobom wsparcia i pomocy, w szczególnych przypadkach oraz w miarę możliwości finansowych również materialnej;

  10. działanie na rzecz integracji środowisk skupiających byłych spadochroniarzy, osób uprawiających spadochroniarstwo wyczynowo i amatorsko oraz na rzecz rozwoju spadochroniarstwa w Rzeczpospolitej Polskiej.

  11. Integrowanie i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym poprzez spadochroniarstwo

 1. Cele swoje Związek realizuje między innymi poprzez:

  1. organizowanie spotkań członków;

  2. uczestniczenie w okazjonalnych uroczystościach związanych ze świętami państwowymi, rocznicami upamiętniającymi działalność wojenną polskich spadochroniarzy w kraju i za granicą oraz z Dniem Spadochroniarza;

  3. aktywny udział w przedsięwzięciach programowych, organizacyjnych i imprezach sportowych organizowanych na szczeblu U. E. P.

  4. rejestrowanie i porządkowanie mogił oraz miejsc pamięci narodowej związanych z polskimi spadochroniarzami oraz ze spadochroniarzami pochodzącymi z państw – członków U.E.P.;

  5. organizowanie spotkań i odczytów na terenie szkół, zakładów pracy i organizacji młodzieżowych na temat historii i dnia dzisiejszego polskiego spadochroniarstwa;

  6. organizowanie – samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi stowarzyszeniami – szkoleń, imprez promocyjnych oraz zawodów o charakterze spadochronowym i paramilitarnym;

  7. współdziałanie z innymi związkami i organizacjami, organami administracji samorządowej i państwowej, jednostkami wojskowymi, szkołami i zakładami pracy;

  8. organizowanie wymiany doświadczeń między ośrodkami i instytucjami związanymi ze spadochroniarstwem w zakresie form i metod szkolenia a także współdziałanie z producentami w zakresie testowania i opiniowania sprzętu spadochronowego – zgłaszanie konstruktorom i producentom uwag i wniosków;

  9. pozyskiwanie w szeregi członków rzeczywistych Związku młodzieży czynnie uprawiającej spadochroniarstwo w celu zapewnienia ciągłości działania Związku;

  10. prowadzenie działalności gospodarczej przez Oddziały Związku, udział w spółkach lub innych pod­miotach gospodarczych w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Rzeczywistych

 2. Honorowych

 3. Wspierających

§ 10

 1. Członkami rzeczywistymi mogą być osoby, które wykonywały lub wykonują skoki spadochronowe oraz żołnierze oddziałów szybowcowych z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W szczególnych przypadkach również osoby wybitnie zasłużone dla spadochroniarstwa, które nie wykonywały skoków ze spadochronem, jak np. konstruktorzy i producenci sprzętu spadochronowego, układacze spadochronów, personel latający itp.

 2. Warunkiem przyjęcia na członka rzeczywistego jest złożenie deklaracji członkowskiej w dowolnie wybranym oddziale Związku i udokumentowanie wykonanych skoków spadochronowych.

 3. Członka rzeczywistego przyjmuje zarząd oddziału i wydaje legitymację organizacyjną.

§ 11

Godność członka honorowego Związku nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego, osobom fizycznym które:

 1. Szczególnie zasłużyły się w dziedzinie rozwoju spadochroniarstwa;

 2. Wykonywały zadania bojowe połączone ze skokiem spadochronowym;

 3. Legitymują się osiągnięciami w sporcie spadochronowym;

 4. Posiadają szczególne zasługi w działalności Związku Polskich Spadochroniarzy;

 5. Członkowie Honorowi Związku winni być zapraszani do d udziału w oficjalnych uroczystościach i imprezach organizowanych przez Związek oraz mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Zjazdach Delegatów ZPS ( Walnych Zebraniach Oddziału)

§ 12

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które akceptują cele Związku, są zainteresowane rozwojem jego działalności i zadeklarują opłacanie stałej lub jednorazowej składki, albo świadczenia rzeczowe.

 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

§ 13

Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. Biernego i czynnego wyboru do władz Związku.

 2. Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Związku.

 3. Brać udział w pracach Związku we właściwych sobie dziedzinach działalności oraz uczestniczyć w kierowaniu tymi dziedzinami poprzez pracę w głównych i oddziałowych komisjach oraz kołach.

 4. Korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Związku.

 5. Nosić odznakę Związku.

§ 14

 1. Członkowie honorowi i wspierający mają wszelkie prawa członka rzeczywistego z wyjątkiem wymienionego w § 13pkt. l.

 2. Członek honorowy będący równocześnie członkiem rzeczywistym ma wszystkie prawa wymienione w § 13.

§ 15

Członek rzeczywisty jest zobowiązany:

 1. Brać czynny udział w realizacji zadań Związku.

 2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku.

 3. Popularyzować działalność Związku i zabiegać o pozyskanie nowych członków.

 4. Regularnie opłacać składki członkowskie, jeżeli nie został zwolniony z ich uiszczania.

 5. Dbać o godność i honor Związku.

§ 16

Członek wspierający jest zobowiązany opłacać zadeklarowane składki i wywiązywać się ze świadczeń i podjętych zobowiązań wobec Związku.

§ 17

 1. Członkowie Związku za aktywny udział w realizacji celów Związku mogą być wyróżniani:

  1. nagrodą rzeczową;

  2. dyplomem uznania;

  3. odznaką honorową ZPS

  4. nadaniem medalu „Za Zasługi dla ZPS”

  5. nadaniem godności członka honorowego Związku (honorowego prezesa Związku, Oddziału)

 2. Zasady wyróżniania ustala Zarząd Główny Związku.

 3. Wyróżniane mogą być także osoby w kraju i zagranicą nie będące członkami Związku.

§ 18

 1. Członkowie Związku, którzy działają na szkodę Związku, naruszają postanowienia statutu, podlegają karom organizacyjnym:

  1. upomnienia;

  2. nagany;

  3. wykluczenia ze Związku.

 2. Właściwym do nakładania kar organizacyjnych jest Honorowy Sąd Koleżeński ZPS. Członkowie Związku mogą być zawieszeni w prawach członka na okres do 6. miesięcy. Do podejmowania decyzji o zawieszeniu w prawach członka uprawnieni są:

  1. Zarząd Główny Związku;

  2. Zarządy Oddziałów Związku.

 3. Od decyzji o zawieszeniu nie przysługuje odwołanie.

§ 19

 1. Członkostwo ustaje wskutek:

  1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

  2. Prawomocnego orzeczenia przez HSK ZPS kary organizacyjnej wykluczenia ze Związku

  3. Utraty praw honorowych na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

 2. Osobom skreślonym z listy członków Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 30. dni od otrzymania decyzji o skreśleniu. Odwołanie powinno być rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna Związku

§ 20

 1. Władzami naczelnymi Związku są:

  1. Zjazd Delegatów Związku;

  2. Zarząd Główny;

  3. Główna Komisja Rewizyjna;

  4. Honorowy Sąd Koleżeński.

 1. Władzami oddziału Związku są:

  1. walne zebranie oddziału;

  2. zarząd oddziału;

  3. oddziałowa komisja rewizyjna.

 1. Władzami koła Związku są:

  1. zebranie koła;

  2. przewodniczący i jego zastępca.

§ 21

Kadencja władz Związku trwa cztery lata.

§ 22

 1. Oddziały powoływane są uchwałą Zarządu Głównego w tych miejscowościach, w których jest co najmniej 15 członków rzeczywistych Związku oraz istnieją warunki do działania oddziału.

 2. Koła powoływane są uchwałą zarządów oddziałów, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych członków.

§ 23

 1. Siedzibą władz oddziału jest miejscowość, w której powołano oddział.

 2. Siedzibą koła jest lokum prezesa, lub inny lokal

§ 24

Uchwały władz Związku zapadają w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa ( przewodniczącego ). Głosowania władz Związku odbywają się jawnie chyba, że uchwalono głosowanie tajne. Sprawy personalne są rozstrzygane w głosowaniu tajnym.

Rozdział V

Władze naczelne Związku
Zjazd Delegatów Związku

§ 25

Zjazd Delegatów Związku jest najwyższą władzą Związku.

§ 26

Do kompetencji Zjazdu delegatów należy:

 1. Ustalanie generalnych kierunków działalności Związku.

 2. Uchwalanie zmian w statucie.

 3. Uchwalanie załączonych do Statutu ZPS regulaminów pracy władz naczelnych Związku.

 4. Zjazd rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z czteroletniej działalności ZG, GKR i HSK ZPS

 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 6. Wybór władz naczelnych Związku.

 7. Nadawanie godności członkostwa honorowego.

 8. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze naczelne, oddziały i delegatów.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przekazania jego majątku.

§ 27

 1. Zjazd Delegatów Związku odbywa się raz na cztery lata.

 2. Termin, miejsce i porządek obrad Zjazdu Delegatów Związku ustala Zarząd Główny i powiadamia o tym zarządy oddziałów nie później niż na 90 dni przed terminem Zjazdu.

§ 28

 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku może odbyć się w dowolnym terminie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych.

 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.

 3. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Związku najpóźniej w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 29

W Zjeździe Delegatów Związku biorą udział:

 1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani na walnych zebraniach oddziałów.

 2. Z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku i przewodniczący oddziałów (jeżeli nie są delegatami) oraz osoby zaproszone.

§ 30

Liczba mandatów przysługujących poszczególnym oddziałom jest proporcjonalna do liczby członków rzeczywistych zrzeszonych w oddziale i jest określana przed każdym Zjazdem Delegatów Związku uchwałą Zarządu Głównego oraz podawana do wiadomości zarządów oddziałów najpóźniej na 90 dni przed dniem Zjazdu.

§ 31

Ogólna liczba delegatów na Zjazd Delegatów Związku nie może przekraczać 250 osób.

§ 32

W Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów Związku uczestniczą delegaci wybrani na ostatni Zjazd, odbywający się w trybie zwyczajnym.

Zarząd Główny

§ 33

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Związku w okresie między Zjazdami Delegatów Związku.

§ 34

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Związku.

 2. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.

 4. Uchwalanie innych, poza składkami członkowskimi opłat na rzecz Związku.

 5. Podział środków uzyskanych działalności Związku na poszczególne dziedziny działalności statutowej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Skarbnika Związku

 6. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Związku.

 7. Zapewnienie wykonania uchwał Zjazdu Delegatów Związku.

 8. Uchwalanie planów działalności i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań Prezydium.

 9. Składanie sprawozdań Zjazdowi Delegatów Związku.

 10. Podejmowanie uchwał o utworzeniu nowych lub rozwiązywaniu istniejących oddziałów.

 11. Nadawanie kierunków działania oddziałom Związku oraz nadzór nad ich działalnością.

 12. Rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów oddziałów.

 13. Powoływanie rad, komisji, klubów i zespołów oraz ustalanie ich zakresu działania.

 14. Powoływanie osób na stanowiska urzędujących członków Zarządu Głównego, powoływanie redaktora naczelnego i jego zastępcy organu prasowego Związku i zatrudnianie pracowników.

 15. Określanie liczby mandatów dla oddziałów na Zjazd Delegatów Związku.

 16. Przyznawanie dyplomów uznania i honorowych odznak Związku.

 17. Występowanie z wnioskami do Zjazdu Delegatów Związku o nadawanie godności członka honorowego Związku

 18. Zawieszanie w prawach członka Związku osób będących we władzach Związku (z wyjątkiem władz naczelnych).

§ 35

W razie naruszenia przez zarząd oddziału postanowień statutu, uchwał władz Związku lub innych obowiązujących przepisów Zarządowi Głównemu przysługuje prawo do:

 1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym terminie.

 2. Żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał lub ich uchylenie.

 3. Zawieszenia w czynnościach zarządu oddziału i powołania tymczasowego zarządu na czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż do najbliższego walnego zebrania oddziału.

 4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania oddziału.

§ 36

 1. Zarząd Główny składa się z 15 – 30 członków oraz 2-5 zastępców członków wybranych przez Zjazd Delegatów spośród rzeczywistych członków Związku. Liczbę członków Zarządu Głównego każdorazowo ustala Zjazd.

 2. Delegat zgłaszający kandydaturę nieobecnego członka, powinien przedstawić jego pisemną zgodę na wybór do władz Związku.

§ 37

Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być zwołane w możliwie najkrótszym terminie od ogłoszenia wyników wyborów i stwierdzenia ich prawomocności. Przewodniczącym tego zebrania jest przewodniczący obrad Zjazdu Delegatów Związku.

§ 38

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż dwa razy w roku i zwoływane są na mocy uchwały Prezydium Zarządu Głównego.

§ 39

 1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium. Liczbę członków Prezydium ustala każdorazowo Zjazd. W skład Prezydium wchodzą obligatoryjnie: prezes Związku, wiceprezesi ( liczbę wiceprezesów ustala Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu), sekretarz generalny i skarbnik Związku.

 2. Prezes może być wybierany bezpośrednio przez Zjazd lub przez Zarząd Główny. Zasady wyboru prezesa Związku każdorazowo określa Zjazd.

 3. Prezes kieruje pracami Zarządu Głównego i Prezydium.Za swą działalność odpowiada przed Zarządem Głównym oraz Zjazdem Delegatów Związku.

§ 40

Prezydium Zarządu Głównego kieruje pracami Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, reprezentuje go na zewnątrz i wykonuje uchwały Zarządu Głównego.

§ 41

Szczegółowy zakres działania Prezydium określa Zarząd Główny, z tym , że do jego kompetencji nie może należeć:

 1. Zwoływanie Zjazdu Delegatów Związku.

 2. Uchwalanie podstawowych regulaminów wykonawczych, wynikających z przepisów Statutu.

 3. Uchwalanie planu działalności i preliminarza budżetowego Związku.

 4. Zawieszenie w czynności zarządów oddziałów.

 5. Rozwiązywanie oddziałów.

§ 42

Szczegółowe kompetencje i zakres obowiązków Zarządu Głównego, jego Prezydium oraz osób funkcyjnych określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 43

Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Związku i podlega Zjazdowi Delegatów Związku.

§ 44

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Związku, jego władz i występowanie z odpowiednimi wnioskami.

 2. Ocena, we własnym zakresie lub za pomocą biegłych, działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Związku.

 3. Żądanie od władz Związku wyjaśnień w sprawie ich działalności.

 4. Określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

 5. Składanie sprawozdań Zjazdowi Delegatów Związku oraz występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego.

 6. Nadzór nad działalnością oddziałowych komisji rewizyjnych, włącznie z prawem ich zawieszenia w czynnościach i przejmowanie zadań do czasu wyboru nowych komisji, nie później niż na walnym zebraniu oddziału.

§ 45

 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 – 11 członków oraz z 2 – 3 zastępców członków. Liczbę członków GKR każdorazowo określa Zjazd. Członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Postanowienia §37 stosuje się odpowiednio.

 2. Szczegółowe zasady działania GKR określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

§ 46

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać czynny udział w posiedzeniach wszystkich władz Związku z głosem doradczym.

§ 47

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszeniem (ZG ZPS), ani też nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członek GKR nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Członkowie GRK wykonują swoje obowiązki bez wynagrodzenia i nie łączy ich ze Stowarzyszeniem (ZPS) stosunek pracy, ani żadna inna umowa cywilno-prawna.

Honorowy Sąd Koleżeński ZPS

§ 48

Honorowy Sąd Koleżeński ZPS rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz naczelnych Związku oraz zasad etyki i honoru w działalności Związku, a także sprawy sporne między członkami Związku.

§ 49

Honorowy Sąd Koleżeński ZPS składa się z 7 – 11 członków i 2 – 3 zastępców członków. Liczbę członków HSK ZPS każdorazowo określa Zjazd. Członkowie HSK ZPS wybierają spośród siebie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza. Postanowienia § 37 stosuje się odpowiednio.

§ 50

W wyniku rozpatrzenia sprawy, Honorowy Sąd Koleżeński ZPS może orzekać kary organizacyjne:

 1. Upomnienia.

 2. Nagany.

 3. Wykluczenia ze Związku.

§ 51

 1. Honorowy Sąd Koleżeński ZPS orzeka w I instancji w kompletach złożonych z trzech członków. Przewodniczącym kompletu orzekającego jest wiceprzewodniczący HSK ZPS.

 2. Odwołanie od orzeczenia HSK ZPS działającego jako pierwsza instancja rozpatruje HSK ZPS w zmienionym pięcioosobowym składzie. Przewodniczącym kompletu orzekającego jest wtedy Przewodniczący HSK ZPS lub drugi wiceprzewodniczący.

 3. Odwołanie powinno być złożone przed upływem 14 dni od momentu doręczenia pisemnego orzeczenia z pierwszej instancji.

 4. Orzeczenia HSK ZPS w drugiej instancji są ostateczne.

§ 52

HSK ZPS może udzielać porad i pouczeń prawnych Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 53

Przewodniczący HSK ZPS lub wyznaczony przez niego członek HSK ZPS, mają prawo brać czynny udział w posiedzeniach wszystkich władz Związku z głosem doradczym.

§ 54

Szczegółowe kompetencje HSK ZPS oraz zasady pracy znajdują się w regulaminie HSK ZPS, który stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

Rozdział VI

Władze oddziału
Walne zebranie oddziału

§ 55

Do kompetencji walnego zebrania oddziału należy:

 1. Ustalanie wytycznych do działalności oddziału.

 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu oddziału i oddziałowej komisji rewizyjnej.

 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału.

 4. Wybór władz oddziału Związku.

 5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze i członków oddziału.

 6. Podejmowanie uchwał dotyczących wniosków na Zjazd Delegatów Związku.

 7. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Związku.

§ 56

 1. Walne zebrania oddziału odbywają się raz na dwa lata.

 2. Miejsce, termin i porządek obrad ustala zarząd oddziału w uzgodnieniu z Zarządem Głównym i zawiadamia o tym członków oddziału najpóźniej na 30 dni przed dniem zebrania.

 3. Walne zebrania oddziałów odbywające się w połowie kadencji władz Związku z zasady nie realizują zadań określonych w § 55 pkt. 3, 6, 7.

§ 57

 1. Nadzwyczajne walne zebranie oddziału może odbywać się w dowolnym terminie i zwoływane jest przez zarząd oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, oddziałowej komisji rewizyjnej lub co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych oddziałów.

 2. Zarząd oddziału zwołuje nadzwyczajne walne zebranie oddziału najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

 3. O planowanym terminie nadzwyczajnego walnego zebrania, zarząd oddziału powiadamia Zarząd Główny.

 4. Nadzwyczajne wolne zebranie oddziału obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało powołane.

§ 58

W walnym zebraniu oddziału udział biorą:

 1. Z głosem decydującym – członkowie rzeczywiści oddziału.

 2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oddziału, członkowie władz naczelnych jeżeli nie są członkami tego oddziału oraz osoby zaproszone.

 3. Postanowienia § 14 ust. 2 – stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

§ 59

Zarząd oddziału kieruje działalnością oddziału w okresie między walnymi zebraniami oddziału i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed walnym zebraniem oddziału i Zarządem Głównym.

§ 60

Do zakresu działania zarządu oddziału należy:

 1. Kierowanie działalnością oddziału dla zapewnienia realizacji zadań statutowych Związku na swoim terenie.

 2. Reprezentowanie oddziału na zewnątrz.

 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami oddziału.

 4. Uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych.

 5. Przyjmowanie i skreślanie członków rzeczywistych i wspierających.

 6. Składanie sprawozdań walnemu zebraniu oddziału.

 7. Zapewnienie wykonywania uchwał Zjazdu Delegatów Związku i walnego zebrania oddziału.

 8. Powoływanie kół, rad, komisji i zespołów oraz nadzór nad ich działalnością.

 9. Wprowadzanie na podstawie wytycznych Zarządu Głównego regulaminów normujących działalność oddziału.

 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i zwalnianie z ich uiszczania.

 11. Powoływanie i zatrudnianie pracowników zarządu.

§ 61

 1. Zarząd oddziału składa się z 5 – 15 członków i 2 – 5 zastępców członków wybranych przez walne zebranie oddziału.

 2. Postanowienia § 37 stosuje się odpowiednio.

§ 62

 1. Członkowie zarządu oddziału wybierają ze swego grona prezydium składające się z 3 – 7 członków, w tym: prezesa oddziału, 1-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika oddziału. Wiceprezesów wybiera się wówczas, gdy prezydium składa się z więcej niż trzech osób.

 2. Postanowienia § 39 ust.2 i § 40 stosuje się odpowiednio.

Oddziałowa komisja rewizyjna

§ 63

 1. Oddziałowa komisja rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Oddziału i podlega Walnemu Zebraniu Oddziału.

 2. Oddziałowa komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków oraz 1-2 zastępców. Ostateczną liczbę członków określa Walne Zebranie Oddziału.

 3. Do oddziałowej komisji rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 44, § 45 pkt 2, § 46 i § 47 niniejszego statutu.

Rozdział VII

Władze koła
Zebranie koła

§ 64

Do kompetencji koła należy:

 • Określanie form realizacji celów Związku i zadań nakreślonych przez zarząd oddziału.

 • Ustalanie wniosków i postulatów na walne zebranie oddziału i posiedzenia zarządu oddziału.

 • Wybór przewodniczącego i jego zastępcy.

§ 65

Zebrania koła odbywają się w odstępach czasu uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi

§ 66

Korespondencja koła prowadzona jest przez biuro zarządu oddziału, który finansuje działalność koła w oparciu o preliminarz wydatków.

§ 67

Do zakresu działania przewodniczącego (zastępcy) koła należy:

 1. Zwoływanie zebrań koła.

 2. Organizowanie spotkań koleżeńskich.

 3. Inspirowanie działalności profilowej ( środowiskowej, terenowej).

 4. Uczestniczenie w posiedzeniach zarządu oddziału.

Rozdział VIII

Majątek i fundusz Związku

§ 68

 1. Majątek Związku stanowią:

  1. nieruchomości

  2. ruchomości

  3. fundusze

 2. Na fundusze składają się:

  1. wpisowe i składki członków;

  2. dochody z działalności statutowej;

  3. dochody z działalności gospodarczej.

  4. darowizny, zapisy, dotacje;

  5. inne dochody.

§ 69

 1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, innych spraw Związku oraz udzielanie pełnomocnictw, wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Zarządu Głównego lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Główny.

 2. Postanowienia ust. 1. Stosuje się odpowiednio do zarządów oddziałów.

Rozdział IX

Zmiana statutu i rozwiązywanie Związku.

§ 70

Zmiany w statucie, a także rozwiązanie Związku wymaga uchwały Zjazdu Delegatów Związku podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów

§ 71

W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Zjazd Delegatów Związku powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§ 72

Uchwalając rozwiązanie Związku, Zjazd Delegatów Związku może wskazać organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Związku, po pokryciu zobowiązań.

Rozdział X

Przepisy końcowe.

§ 73

Niniejszy statut jest zgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i stanem prawnym w RP.

§ 74

Biuro Krajowe Związku jest organem wewnętrznym ZPS. Zasadniczym zadaniem biura jest obsługa merytoryczna i organizacyjno – techniczna prac Zarządu Głównego. Działa również odpowiednio na rzecz Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Koleżeńskiego Sądu Honorowego.

§ 75

Pracami Biura Krajowego Związku kieruje urzędujący członek Prezydium ZG, który w rozumieniu Kodeksu Pracy jest przełożonym zatrudnionych w biurze pracowników. 

 

© Związek Polskich Spadochroniarzy w Krakowie – 2012